inwestuj z zyskiem - grunt to ziemia

Dla mediów

Materiały do pobrania oraz informacje prasowe

Czy ludzie nie traktują ziemi jako inwestycji?

Aktualnie, mając ogromny wybór wśród modeli inwestycyjnych przyjęło się, że inwestycją z pewnością jest kupno metali szlachetnych, obligacji, akcji, czy też mieszkań lub lokali użytkowych, natomiast już niekoniecznie nabycie ziemi. Poniżej odpowiedź na pytanie, dlaczego takie myś
czytaj dalej

Inwestowanie w ziemię – sposób na bezpieczną i zyskowna lokatę kapitału

Lokowanie oszczędności w grunty wyróżnia się spośród innych metod inwestycyjnych stabilnością oraz wysokimi stopami zwrotu. Z danych statystycznych wynika, że ceny nieruchomości rolnych w ciągu ostatnich 3 lat wzrosły o 45%, a na przestrzeni 12 lat – aż o 617%.
czytaj dalej

Do pobrania

Logo Uniwersytet Inwestycji Ziemskich PDF kliknij aby pobrać
Logo Uniwersytet Inwestycji Ziemskich JPG kliknij aby pobrać
Logo Uniwersytet Inwestycji Ziemskich PNG kliknij aby pobrać

Zarezerwuj miejsce

Zgłaszam udział w Konferencji
Uniwersytet Inwestycji Ziemskich

(w skrócie UIZ)

Podaj swoje dane:
1. Zgłaszam udział w bezpłatnej części wydarzenia (część konferencyjna),

2. Zgłaszam udział w odpłatnej części wydarzenia (wieczorna kolacja), prosimy o zaznaczenie odpowiedzi. Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł netto*,

W celu dokonaniu rejestracji zbiorczej oraz otrzymania Faktury zbiorczej prosimy o kontakt mailowy na adres email: kontakt@uiz.pl, serdecznie zapraszamy do udziału.

3. Regulamin

Abyśmy mogli przesłać Państwu oferty, prosimy bardzo o udzielenie poniższych zgód. Każda ze zgód jest zgodą dobrowolną i możliwą do wycofania w każdym czasie:

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Universe Properties Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowej 47A lok U1, 01-210 Warszawa.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod adresem - daneosobowe@rodzinneinwestycje.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :

  • Przeprowadzenia procesu rejestracji oraz realizacji wydarzenia, którym jest UIZ art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób zgłoszonych do udziału w UIZ przez Instytucje, których są przedstawicielami,
  • Obsługi procesu ewentualnych skarg i reklamacji zgodnie z wymogami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • Archiwizowania dokumentów, w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa;
  • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Obsługi zapytań i korespondencji kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub innej formie, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Administratora działań, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  • przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda
  • przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności w zakresie rozliczeń finansowych oraz dochodzenia roszczeń związanych z realizacją umowy
 5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom zaangażowanym w realizację UIZ, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np.: firmom dostarczającym usługi informatyczne, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, agencjom marketingowym,
  • instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 11. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
Rozwiń

Lub skontaktuj się z przedstawicielami:

krzysztof kuberski

mob. +48 882 093 350
tel. +48 22 258 11 08

E-mail rejestracji

kontakt@uiz.pl

Jakub Węglarski

mob. +48 882 092 142
tel. +48 22 258 11 08